Picture of Pattama Miankid
Student : เข้าเรียนในรายวิชาได้ แต่ไม่เห็นเนื้อหา
by Pattama Miankid - Wednesday, 17 June 2015, 11:37 AM
 
Q : เข้าเรียนในรายวิชาได้ แต่ไม่เห็นเนื้อหา

A : ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน เนื่องจากการป้อนเนื้อหาลงในระบบ เป็นกิจที่อาจารย์ผู้สอนต้องดำเนินการเพิ่มเข้าไปเองค่ะ

null