Picture of Pattama Miankid
Student : เข้าดูบันทึกการสอนของอาจารย์ไม่ได้
by Pattama Miankid - Wednesday, 17 June 2015, 11:37 AM
 
Q : เข้าดูบันทึกการสอนของอาจารย์ไม่ได้

A1 : อาจารย์ไม่ได้ทำการบันทึกการสอน (สอบถามอาจารย์)
A2 : อาจารย์บันทึกการสอนแล้ว แต่ระบบยังไม่ส่งข้อมูลไปในรายวิชาระบบ e-Learning (สอบถามสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 403 หรือโทร 02-5791111 ต่อ 2762 ติดต่อผู้ดูแลระบบบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยโปรแกรม Camtasia Relay)


วิธีการเข้าเรียน
รายวิชาในระบบ e-Learning จะมีการนำบันทึกการสอนของอาจารย์ ที่ได้ทำการบันทึกจากในห้องเรียนด้วยโปรแกรม Camtasia Relay เข้ามาเผยแพร่ผ่านระบบ รายวิชาใดที่อาจารย์ได้ทำการบันทึกการสอน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยคลิกที่ (กระดานข่าว) หรือ ภาษาอังกฤษ จะเขียนว่า (New forum)

newforum

จะเห็นการบันทึกของอาจารย์ลักษณะดังภาพ
newforum1

นักศึกษาสามารถคลิกเข้าเรียนได้ในแต่ละครั้งที่อาจารย์มีการบันทึกไว้