การพัฒนาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ [603-PPM803(T)-Vichit.Uo]
(603-PPM803(T)-Vichit.Uo)

 This course requires an enrolment key

การพัฒนาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

This course requires an enrolment key