ทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์การที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร และแนวคิด [602-BUS705(T)-Uthairat.Mu]
(602-BUS705(T)-Uthairat.Mu)

 This course requires an enrolment key

Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about

This course requires an enrolment key