Page:  1  2  3  4  ()
Courses 
การเงินและการบัญชีสำหรับผู้บริหาร [621GN-FIB501(T)-Atcharaporn.Ch]This course requires an enrolment keyInformation
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการองค์การ [621GN-MOM512(T)-Uthairat.Mu]This course requires an enrolment keyInformation
การจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในองค์การ [621GN-MOM527(T)-Uthairat.Mu]This course requires an enrolment keyInformation
สถิติขั้นสูงสำหรับนักบริหารการศึกษา [621GN-EDA719(T)-subin.yu]This course requires an enrolment keyInformation
องค์การและการจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ [621GN-PPM532(T)-5250016]This course requires an enrolment keyInformation
การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจดิจิทัล [621GN-DBM532(T)-Vichit.Uo]This course requires an enrolment keyInformation
มนุษย์ปัจจัยในการป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ [621GN-BMT531(T)-5950119]This course requires an enrolment keyInformation
การจัดการธุรกิจออนไลน์โดยใช้สื่อดิจิทัล [621GN-DBM531(T)-Anupong.Av]This course requires an enrolment keyInformation
แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร [621GN-MDM531(T)-Kanchana.Me]This course requires an enrolment keyInformation
การพัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ [621GN-PPM531(T)-Piyakorn.Wh]This course requires an enrolment keyInformation
ผู้นำทางการบริหารการศึกษายุคใหม่ [621GN-EDA717(T)-5450055]This course requires an enrolment keyInformation
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ [613GI-MGT523(T)-Praphan.Ch]This course requires an enrolment keyInformation
[613GN-BUS712(T)-Natsapun.Pa]This course requires an enrolment keyInformation
[613GN-BUS712(T)-ungul.la]This course requires an enrolment keyInformation
การจัดการคุณภาพการศึกษา [613GN-EDA721(T)-subin.yu]This course requires an enrolment keyInformation
การบริหารจัดการสถานศึกษาแนวใหม่ [613GN-EDA751(T)-kriangkrai.sa]This course requires an enrolment keyInformation
แนวคิดทฤษฎีการจัดการทั่วโลก [613GN-MGT521(T)-Uthairat.Mu]This course requires an enrolment keyInformation
การจัดการความซับซ้อนและกลยุทธ์ทั่วโลก [613GN-MGT621(T)-Praphan.Ch]This course requires an enrolment keyInformation
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อจิตวิทยาการบริหารองค์การ [613GN-MGT658(T)-Praphan.Ch]This course requires an enrolment keyInformation
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจในวิชาชีพ [613GN-MGT802(T)-Vichit.Uo]This course requires an enrolment keyInformation